banner

Factuurvoorwaarden

1. Onze facturen zijn te voldoen binnen de 30 dagen na factuurdatum op rekening BE46 8508 2621 1036 op naam van vzw Zandvoorde Sportief.

2. 
Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt het bedrag van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is verhoogd met een nalatigheidsinterest van 12 % per jaar en met een minimum van EUR 50.

3. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondisement van West-Vlaanderen bevoegd en het Belgisch recht is steeds van toepassing.